I. Bevezetés

I. 1. A tájékoztató jogszabályi alapja

A jelen tájékoztató az All In L&B Kft-nél (továbbiakban: Társaság) folyó adatkezelés, adattovábbítás és adatfeldolgozás rendjét határozza meg.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és Tanácsa (EU) 2016/679 rendelete  (a továbbiakban: Rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)

I. 2. Fogalmak

Főbb fogalmak:

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 5. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 6. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 7. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 8. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. „harmadik fél/személy”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 11. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 12. “felhasználó”: az a természetes személy, aki a Társaság honlapjainak bármelyikén regisztrál, vagy azt meglátogatja.

I. 3. A tájékoztató legfontosabb céljai

 • Az Európai Parlament és Tanácsa (EU) 2016/679 rendeletének végrehajtásának biztosítása
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény végrehajtásának biztosítása,
 • az adat- és titokvédelmi szabályok meghatározása.
 • a felhasználói (diákok, szülők, tanárok, látogatók, stb.) adatkezelési és adatfeldolgozási szabályok rögzítése,
 • az adatok továbbítási szabályainak rögzítése,
 • az adatnyilvántartásban érintett személyek jogai és érvényesítésük rendjének közlése,

A tájékoztató célja az adatkezelésben érintettet személyek tájékoztatása az adat kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

I. 4. Az adatkezelő megnevezése

E tájékoztatást az Adatkezelő nyújtja:

Cégnév:                  All In L&B KFT.

Székhely:               6300 Kalocsa Széchenyi út 18.

Cégjegyzékszám:   03 09 135625

Adószám:               27189427-2-03

Telefonszám:          +36 709414830

E-mail:                    allinlandb@gmail.com

Honlapok:               www.allinlandb.eu

(a továbbiakban: Társaság)

I. 5. A tájékoztató elérhetősége

Jelen tájékoztató az Társaság honlapjain is elérhető.

I. 6. A tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

II. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Az adatfeldolgozók a saját adatvédelmi tájékoztatóinkban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelik a Társaság által átadott személyes adatokat, melyekről bővebb tájékoztatás az adott adatfeldolgozó honlapján érhető el. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

II. 1. Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, alkalmazásfejlesztés, alkalmazásüzemeltetés)  biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév:                  Merlin Studio

Székhely:               2336 Dunavarsány, Patak u. 1.

Adószám:               20318127-2-13

E-mail cím:             info@merlin-studio.hu

Honlap:                   merlin-studio.hu

II. 2. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév:                  National-Cartell Kft.

Székhely:               1111 Budapest, Lágymányosi utca 13

Cégjegyzékszám:    01 09 365740

Adószám:               10981148-2-43

E-mail cím:             andrea.sz0721@gmail.com

II. 3. Jogi képviselet

Ezen adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja a nem teljesített követelés kezeléséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, bankszámlaszáma), és ennek felhasználásával intézi a követeléskezelést.

Név:                       dr. Horváth Áron ügyvéd

Székhely:               1137 Budapest, Szent István park 14. 6.em. 3.

Telefon/ Fax:          +36 (20) 501 5585

e-mail:                    iroda@drhorvatharon.hu

III. Szerződésekhez kapcsolódó adatkezelések

III. 1.  Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

(1) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, online azonosítóját (csomagszám, jegyzőkönyv szám). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.

(2) A személyes adatok kezelésének időtartama: 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4.§ (6.bek.) alapján 3 év.

(3) Az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul.

(4) Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek.

III. 2.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

(1) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, kereskedelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

III. 3.  Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

A Társaság weboldalain cookie-kat nem kezel, látogatókat nem figyel meg, látogatókról semmilyen adatot nem tárol.

A Társaság belső (cégen belüli) ügyviteli rendszerében csak és kizárólag zárt cookie kezelést alkalmazunk, az ügyviteli rendszer nem publikus.

III. 4. Regisztráció a társaság honlapján vagy alkalmazásában

A Társaság jelenleg csak belső (cégen belüli) ügyviteli rendszerét használja, melybe közvetlen, publikus regisztráció nem lehetséges.

IV. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések

IV. 1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

IV. 2.  Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából kezeli ügyfelei, ezek képviselői, és a tényleges tulajdonosoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.)  meghatározott adatait: a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát, a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).

(2) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a Társaság vezetője.

(3) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§(2))

V. Az adatok továbbításának rendje

A Társaság az elektronikus iratokat, mely tartalmaz személyes adatokat, személyesen titkosított adathordozón vagy postai úton juttatja el adatfeldolgozás céljából.

VI. Az adatkezelés technikai lebonyolítása

VI. 1. Az adatkezelés általános módszerei

A Társaságnál kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

 • nyomtatott irat,
 • elektronikus adat,
 • elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,
 • a Társaság weblapján elhelyezett elektronikus adat.

Az adatkezelő lapok hagyományos nyomtatott formában vagy számítógépes módszerrel is vezethetők.

VII. A Társaság honlapja

A Társaság honlapját bárki ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részei bejelentkezés nélkül látogathatók, és az ott elérhető szolgáltatások ingyenesen igénybe vehetők. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban belépéshez kötött (belső ügyviteli rendszer).

VIII. Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól

VIII. 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. A részletes szabályokat a Rendelet 13-14. cikke tartalmazza.

VIII. 2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. A részletes szabályokat a Rendelet 15. cikke tartalmazza.

VIII. 3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A részletes szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

VIII. 4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. A részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

VIII. 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. A részletes szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

VIII. 6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. A részletes szabályokat a Rendelet 19. cikke tartalmazza.

VIII. 7. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

VIII. 8. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A részletes szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

VIII. 9. Korlátozások

Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, amennyiben az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. A társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, amennyiben az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az érintett továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A részletes szabályokat a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

VIII. 10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

VIII. 11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. A részletes szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

VIII. 12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A részletes szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

VIII. 13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

IX. Az érintett kérelmének előterjesztése, az adatkezelő intézkedései

(1) Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

(2) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

telefonszám: +36-1-391-1400;

telefax: +36-1-391-1410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Az Adatkezelő a Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

(6) Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

X. Adatbiztonság

 • Az adatkezelésért felelős munkatárs az adatkezeléssel járó folyamat megtervezése során az adatkezelés megkezdését megelőzően köteles kialakítani, illetve kialakíttatni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintett személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű kockázatok figyelembe vételével kockázatarányosan megfelelő szintű adatbiztonságot garantálnak.
 • Az adatkezelésért felelős munkatárs köteles mérlegelni az adatkezelés érintettekre gyakorolt kockázatait, figyelembe véve a külső és a belső emberi valamint a nem emberi kockázatokat, azoknak a személyes adatok bizalmasságára, sérthetetlenségére és rendelkezésre állására gyakorolt hatásait, a kockázat súlyossága és bekövetkezésének valószínűsége szempontjából.
 • Amennyiben a kockázatok értékelése eredményeként a kockázatok csökkentése szükséges, akkor az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles megtenni a kockázatokat csökkentő intézkedéseket.
 • Az adatok megfelelő biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket köteles megtenni az adatkezelésért felelős szervezeti egység:
  • A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat, papír alapú nyilvántartásokat jól zárható helyiségben, azon belül pedig zárható tárolóeszközben (például irodabútor) kell tárolni azt követően, hogy azokkal a munkavégzés befejeződött.
  • A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat a mindenkor hatályos Környezetvédelmi Előírásoknak megfelelően az irattári selejtezésből származó hulladékkal megegyező módon kell megsemmisíteni.
  • A személyes adatokhoz való hozzáférés megtervezésekor és fenntartásakor a szükséges és elégséges hozzáférés elvét érvényesíteni kell.
  • A személyes adatokat tartalmazó elektronikus állományokon a mobil adathordozón (pendrive, mobil HDD, SSD stb.) való tárolása alatt vagy e-mailen való küldésekor a Kumi Logisztika Kft. által biztosított, titkosítást lehetővé tevő megoldásokat kell alkalmazni, így különösen az AES-256-os titkosítással végzett jelszavas tömörítést a jelszónak az állomány eljuttatását szolgáló csatornától független csatornán való közlésével.
  • A Kumi Logisztika Kft. által kezelt személyes adatok nem kezelhetők, tárolhatók, továbbíthatók publikus felhőszolgáltatásban. Az adatkezelésért felelős munkatárs privát felhőszolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles vizsgálni, hogy az megfelel-e az alapvető adatbiztonsági követelményeknek.

XI. Személyes adatok törlése

 • Az adatkezelésért felelős munkatárs köteles a személyes adatok törlése iránt intézkedni, ha
  • az érintett kérte személyes adatainak törlését vagy tiltakozott a személyes adatai kezelésével szemben, vagy
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy
  • a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor, vagy
  • a személyes adatok törlését uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség előírja.
 • A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok megsemmisítését a dokumentumot nyilvántartó munkatárs a Környezetvédelmi Előírásoknak megfelelően az irattári selejtezésből származó hulladékkal megegyező módon kell eljárnia.
 • Az elektronikus adathordozókról a személyes adatokat az adatkezelésért felelős munkatárs visszaállíthatatlanul törölni kell.
 • A személyes adatok törléséről a törlést végzőnek jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell
  • a törléssel/megsemmisítéssel érintett adatkezelés céljának leírását,
  • a törléssel/megsemmisítéssel érintett személyes adatok/adatbázisok, dokumentumok azonosítását lehetővé tevő információkat, így különösen az adatbázis elérési útvonalát, az adatállományt tartalmazó fájl nevét, a dokumentumok körét azonosító adatokat,
  • a törlés/megsemmisítés indokát,
  • a törlés/megsemmisítés időpontját (év, hónap, nap),
  • a törlést végző és azt ellenőrző személy aláírását,
  • a jegyzőkönyv keltét,
  • a jegyzőkönyv iktatószámát,
  • a jegyzőkönyv címzettjeit.
 • A törlést és annak ellenőrzését ugyanazon személy nem végezheti.
 • A törlésről készült jegyzőkönyvet az adatkezelésért felelős munkatárs köteles a törlést követő 5 évig megőrizni, majd intézkedni a megsemmisítése érdekében.

2021.12.13